Městská knihovna Nejdek

Knihovní řád

 Knihovní řád Městské knihovny v Nejdku
(dále je KŘ)

 

I.                   Základní ustanovení – veřejné knihovnické a informační služby

 

1.      KŘ upravuje vzájemné vztahy mezi MěK Nejdek a jejími čtenáři a uživateli

2.      MěK Nejdek je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).  Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné a informační služby, vymezené v § 2, § 4 a § 14 zákona č. 257/2001Sb.

3.      Veřejné a informační služby jsou poskytovány za registrační poplatek (platí 12 měsíců ode dne zaplacení), speciální služby jsou hrazeny zvlášť. Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v příloze č. 1 – Ceník

 

II.                Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Registrace čtenáře (uživatele)

1.      Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba po vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů a zaplacením registračního poplatku. Na základě těchto úkonů mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky čtenář potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby knihovny. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo (datum narození). K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz popřípadě jiný doklad totožnosti.

2.      Děti do 15 let se stávají čtenáři na základě vyplněné přihlášky s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 

III.             Základní povinnosti a práva čtenářů knihovny

 

1.      Čtenáři jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.       Při nedodržování KŘ může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.      Čtenáři mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucí Odboru kultury MěÚ v Nejdku

4.      Podněty k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

IV.              Výpůjční řád

 

1.      Knihovna půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.

2.      Čtenářský průkaz je nepřenosný – je platný pouze pro čtenáře, který podepsal přihlášku. Neplatí pro rodinné příslušníky ani jiné osoby. Jeho ztrátu je čtenář povinen nahlásit knihovně, stejně tak změnu jména nebo adresy bydliště.

3.      Jednorázové výpůjčky může čtenář využít, jestliže nemá zájem stát se trvalým uživatelem knihovny. Účtuje se poplatek určený ceníkem za půjčení jednoho dokumentu.

4.      V některých případech může knihovna požadovat finanční zálohu. Při půjčování knih, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč nebo má kniha pro knihovnu archivní hodnotu, může knihovna požadovat zálohu na půjčovaný dokument nebo podpis čtenáře na stvrzenku o vypůjčení této knihy.

5.      Pokud žádaný dokument není právě k dispozici, může čtenář požadovat jeho rezervaci. Rezervace dokumentu je služba placená (viz ceník). Jestliže si čtenář nevyzvedne požadovaný dokument do 14 dnů od zaslání oznámení je tento dokument postoupen dalšímu zájemci. Povinnost čtenáře uhradit poplatek i za nevyzvednutou rezervaci dále zůstává.

6.      Jestliže požadovaný dokument nemá knihovna ve svém fondu, může čtenář požádat o jeho objednání prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je poskytována za úhradu (viz ceník).

7.      Výpůjční doba je 1 měsíc. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši dle platného ceníku. Pokud na vypůjčený dokument není rezervace, může si čtenář požádat o jeho prodloužení – telefonicky nebo e-mailem – nejvýše však dvakrát  po sobě.

8.      Čtenář je povinen ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození dokumentu. Knihovna může požadovat fyzickou náhradu, jeho kopii nebo finanční odškodnění plus manipulační poplatek (viz ceník).

 

V.                 Elektronické služby

 

1.      Knihovna nabízí čtenářům možnost využití počítačů pro tyto účely:

-        vyhledávání v interních databázích knihovny (knihovní fond)

-        využívání webových stránek internetu, elektronické pošty a v prostředí Microsoft Office na počítačích, na kterých toto prostředí bude nainstalováno

Provozní řád pro práci s PC a Internetem stanovuje pravidla používání počítačů v knihovně a je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

 

VI.              Ostatní služby

 

1.      Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní, písemné a telefonické informace, které lze získat využitím jejich fondů a ostatních dostupných informačních zdrojů.

2.      Knihovna organizuje různé kulturní a vzdělávací akce.

3.      Knihovny poskytuje další speciální služby – kopírování dokumentů, tisk dokumentů z PC, balení knih do folie. Ceny těchto služeb jsou uvedeny v ceníku.

 

 

VII.           Závěrečná ustanovení

 

1.      Knihovna je prostředníkem při získávání informací a neodpovídá za jejich pravdivost.

2.      Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva (viz. autorský zákon č 121/200Sb.)

3.      Výjimky z ustanovení  KŘ povoluje v závažných případech vedoucí Odboru kultury MěÚ

4.      Knihovní řád byl schválen na 50. schůzi Rady města Nejdek konané dne 26. května 2008 a tímto dnem nabývá platnosti.

 

 

Přílohy:

  1. Ceník
  2. Provozní řád pro práci s PC a Internetem

 

Provozní řád pro práci s PC a Internetem

 

Počítače a Internetové stanice slouží návštěvníkům knihovny ke zkvalitnění služeb MěK.

 

  1. Uživatelé internetu a PC

a)      služby internetu a PC může v Městské knihovně v Nejdku využívat každý návštěvník knihovny od 8 let

b)      návštěvníci knihovny ve věku 8 – 15 let užívají služby internetu a PC výhradně v dětském oddělení

c)      návštěvník musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy na počítačové síti Internet

d)      zaměstnanec knihovny tak není povinen vysvětlovat návštěvníkům knihovny základy práce na počítači a principy užívání sítě Internet

 

  1. Provozní podmínky

a)      uživatelé jsou povinni dodržovat zásady přístupu na PC a k Internetu a respektovat pokyny zaměstnanců knihovny

b)      jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit zaměstnancům knihovny

c)      uživatel nahlásí zaměstnancům knihovny zahájení i ukončení práce na PC, po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou

d)      uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software

e)      je možno provést rezervaci přístupu k Internetu

f)       jeden počítač může používat pouze jeden uživatel

 

Je dovoleno:

a)      používat služeb WWW

b)      připojit zařízení (MP3, Flash disk)

c)      použít vybavení prostředí Microsoft Office na počítačích, na kterých je toto prostředí nainstalováno

d)      tisknout dokumenty z PC i Internetu za poplatek dle platného ceníku

 

Je zakázáno:

a)      provádět veškeré instalace softwaru

b)      provádět jakékoliv změny programů: nahrávat, rušit či modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení softwaru

c)      nahrávat na pevný disk počítače jakékoliv vlastní soubory z připojených zařízení (MP3, Flash disk)

d)      vypínat a restartovat počítač

e)      provozovat počítačové hry

f)       navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah  je zaměřen eroticky nebo má rasistickou tematiku

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat těchto služeb.

 

  1. Rozsah a úhrada služeb

a)      užívání PC a Internetu je službou, která je hrazena návštěvníky knihovny dle ceníku města, který je přílohou tohoto řádu

b)      každý uživatel má právo pracovat s Internetem maximálně 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit, pokud  není přítomen další zájemce.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tento řád byl schválen na 50. schůzi Rady města Nejdek konané dne 26. května 2008 a tímto dnem nabývá platnosti.